Publications

Show all

1. Bo Li Yongji Gong, Zhili Hu Gustavo Brunetto Yingchao Yang Gonglan Ye Zhuhua Zhang Sidong Lei Zehua Jin Elisabeth Bianco Xiang Zhang Weipeng Wang Jun Lou Douglas Galvão Ming Tang Boris Yakobson Robert Vajtai Pulickel Ajayan S I M: Solid–Vapor Reaction Growth of Transition‐Metal Dichalcogenide Monolayers. In: Angewandte Chemie, 128 (36), pp. 10814-10819, 2016. (Type: Journal Article | Abstract | Links | BibTeX)

Show all

2016

1.Solid–Vapor Reaction Growth of Transition‐Metal Dichalcogenide Monolayers

Bo Li Yongji Gong, Zhili Hu Gustavo Brunetto Yingchao Yang Gonglan Ye Zhuhua Zhang Sidong Lei Zehua Jin Elisabeth Bianco Xiang Zhang Weipeng Wang Jun Lou Douglas Galvão Ming Tang Boris Yakobson Robert Vajtai Pulickel Ajayan S I M

Solid–Vapor Reaction Growth of Transition‐Metal Dichalcogenide Monolayers Journal Article

Angewandte Chemie, 128 (36), pp. 10814-10819, 2016.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Chalcogenides, cvd, DFT

Curriculum Lattes

http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=95SvbM8AAAAJ

 

Presentations

Curriculum Lattes http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=95SvbM8AAAAJ  

Meetings

Curriculum Lattes http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=95SvbM8AAAAJ